Professor

Jinho Chang
Full Professor

jhchang@dgist.ac.kr

E-mail

Research Associate

Haemin Kim

hmkim@dgist.ac.kr

E-mail
Jinho Shung

madeinjiho@dgist.ac.kr

E-mail

Ph.D.Students

Jinwoo Kim

kimjw0319@dgist.ac.kr

E-mail

@Sogang University

Sung Hun Park

answbf@sogang.ac.kr

E-mail
Euiji Shin

louishin@sogang.ac.kr

E-mail

M.S. Students

Wonkook Han

wkhan@dgist.ac.kr

E-mail
Seungjin Hyun

hyunsj05@dgist.ac.kr

Suntae Hwnag

tjsxo09@dgist.ac.kr

E-mail

Alumni

JuYoung Moon
ChangYang Lee
JungHyui Cha
SungHo Kim
Junsu Lee
Haemin Kim
Jihun Jang
Byungwoo Kang
Junwon Park
Gyuwon Jo
SungWoo Kang